Algemene Voorwaarden

Artikel 1 definities


Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars

Een vereniging van kwaliteitsbewuste partycateraars met als
doel het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit en het imago
van de partycateringbranche in Nederland.

Opdrachtnemer
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf
maakt van het verlenen van diensten voor bijeenkomsten en lid
is van de Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met
opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.


Overeenkomst

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
terzake één of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten
tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering
De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling
dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of
gedeeltelijk geen gebruik zal worden genaakt, dan wel de in
schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat
een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet
verleend zullen worden.

Dagen
Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.

Werkdagen
Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van
zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

AVP
Algemene Voorwaarden Partycateraars

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De AVP zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer
met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle
aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een
overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop
niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Indien naast de AVP andere algemene
voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van
tegenstrijdigheid de AVP.
2.2 Afwijken van de AVP is slechts mogelijk bij geschrifte en
van geval tot geval.
2.3 Zijn de AVP eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op
een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van
de AVP toepasselijk geacht op alle volgende
overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen
zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij
opdrachtnemer de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na
deze periode vervallen eventuele opties en kan
opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor
andere aanvragen.
3.2 Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling
bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een
opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden. Maakt
opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van
een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte
omschrijving van de opdracht, dan wordt de
opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.
3.3 Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn
schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een
opdrachtbevestiging verstuurd heeft. Het risico van
onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven
opdrachten en gedane mededelingen berust bij
opdrachtgever.
3.4 Opdrachtgever kan tot 5 dagen voor de datum van uitvoering
een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal
gasten doorgeven aan opdrachtnemer. Bedraagt het
gecorrigeerde aantal gasten minder dan 50% van het
oorspronkelijke aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke
annulering, waarop artikel 6.1 van overeenkomstige
toepassing is. In dat geval bepaalt opdrachtnemer de
creditering aan de hand van de gegevens vermeld op de offerte
of opdrachtbevestiging. Deze regeling is van overeenkomstige
toepassing op assortimentswijziging door opdrachtgever voor
de dag van uitvoering.
Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan
het overeengekomen aantal, worden de daarmee
samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in
de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.
3.5 Afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer binden
opdrachtnemer niet, tenzij deze schriftelijk namens
opdrachtnemer zijn bevestigd.
3.6 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of
daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en
gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te
verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door
opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt,
noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop
blijven bij opdrachtnemer berusten.
3.7 De onder 3.6 bedoelde bescheiden blijven eigendom van
opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich dan ook het
recht voor om die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Ook alle overige
heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd,
komen voor rekening van opdrachtgever.
4.2 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan
bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte
van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor
het geheel opgegeven prijs.
4.3 Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van
de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer
gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te
berekenen.
4.4 Een prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft opdrachtgever
niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
Algemene Voorwaarden Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars
Gedeponeerd onder aktenummer 14/2004 ter griffie van de rechtbank Utrecht.
2/4

Artikel 5 Betaling

5.1 De betaling dient te geschieden 8 werkdagen na factuurdatum,
tenzij anders vermeld in de offerte.
5.2 Opdrachtgever is verplicht 25% van de overeengekomen prijs
als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te
betalen. 30 dagen voor uitvoering van de overeenkomst dient
opdrachtgever 60% van de overeengekomen prijs te hebben
aanbetaald en 4 dagen voor uitvoering van de overeenkomst
dient opdrachtgever 85% te hebben aanbetaald.
5.3 Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft
opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en
verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in
verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door
opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige
toepassing.
5.4 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum
volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder
ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de
betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling
aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een rente per
kalendermaand verschuldigd van 1,5%. Een gedeelte van een
maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend.
5.5 Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn
betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is
opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die
opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van voldoening
buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze
incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 120,--. Uit het enkele feit
dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt
de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast
draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen
ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door
opdrachtnemer wordt overgegaan.
5.6 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar
het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, is
opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat
deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de
betaling van toekomstige termijnen.
5.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op
verrekening.
5.8 Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever
naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames,
danwel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht
zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe
door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

Artikel 6 Annuleringen

6.1 Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren,
tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna
bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht
een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt
geacht te zijn aanvaard indien opdrachtnemer het aanbod niet
onverwijld verwerpt.
a) Bij annulering meer dan 120 dagen voor de (eerste) dag
van uitvoering is opdrachtgever gehouden 50% van de
aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
b) Bij annulering 30 dagen of meer voor bedoeld tijdstip is
opdrachtgever gehouden 75% van de aanneemsom aan
opdrachtnemer te betalen.
c) Bij annulering minder dan 30 dagen voor bedoeld tijdstip
is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom
aan opdrachtnemer te betalen.
6.2 Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de
berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de
dag, waarop de schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft
bereikt.
6.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die
achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel
de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds
bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit
geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1
is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Uitvoering

7.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever
aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en
opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van
opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke
aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is
opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle
noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan
uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de
nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten
tenzij anders overeengekomen.
7.3 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst
met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt
nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle
verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle
overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat
daarvoor een ingebrekestelling danwel rechterlijke
tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het
recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen
opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond
opeisbaar.
7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de
offerte, zonder bericht en zonder toestemming van
opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten
verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit
naar het oordeel van opdrachtnemer een goede en efficiënte
uitvoering van de opdracht bevordert.
7.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming
van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een
tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van
opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week
voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan
opdrachtnemer dat de toestemming verkregen is. Het niet
verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor
risico van opdrachtgever.
7.6 Opdrachtnemer neemt maatregelen om de geheimhouding te
verzekeren van alle aan opdrachtnemer ter beschikking
gestelde gegevens en inlichtingen. Opdrachtnemer zal
zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke
toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken.
7.7 Indien opdrachtnemer eten en drinken, zonder personeel,
aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie
op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.
3/4
7.8 Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van
locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever
en/of zijn gasten.
7.9 Opdrachtnemer maakt indien nodig gebruik van de BHV-ers
van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook
verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op locatie
tijdens de partij aanwezigheid zijn.

Artikel 8 Transport en werkomstandigheden

8.1 Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het
transport aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle
maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de
goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de
wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever
verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming
van de goederen, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze
goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen
en op te slaan waarmee opdrachtnemer aan de leveringsplicht
heeft voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de
goederen in gedeelten te leveren
8.2 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat
de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan
opdrachtnemer, naar de eis van opdrachtnemer zijn verricht en
zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde
inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de
toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt
onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse
een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.
8.3 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de ruimte te kunnen
werken volgens de wettelijke regels op het gebied van
hygiëne, arbo en milieu.

 
Artikel 9 Reclame

9.1 Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte
opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht
overeenkomt met hetgeen opdrachtgever wenst.
9.2 Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk
binnen 8 werkdagen na uitvoering van de opdracht.
Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen
overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging. Kennelijke
druk-, schrijf- en/of telfouten, danwel onduidelijkheden in
offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen binden
opdrachtnemer niet.
9.3. Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering
van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale
geleverde prestatie af te keuren.
9.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid
voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door
schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, danwel door
van buiten komende oorzaken.
9.5 Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient
deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende
brief of telefax ter kennis van opdrachtnemer te worden
gebracht. Reclames die opdrachtnemer na het verstrijken
van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken,
hoeven door opdrachtnemer niet meer in behandeling
genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het
verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd,
akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke
schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens
gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden,
tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove
schuld van opdrachtnemer.
10.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer,
uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal
de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien
dat meer is, het bedrag dat terzake het betreffende geval
door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer
vergoed wordt.
10.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van
ondergeschikten is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
10.4 Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren
prestatie ten opzichte van de omvang van de door
opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft,
zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden
gematigd.
10.5 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor
vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich
desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in
rechte komen vast te staan dat opdrachtnemer toch
verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden
1, 2, 3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige
toepassing.
10.6 Opdrachtgever wordt ter alle tijden als de eigenaar,
huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook
indien de huur door bemiddeling van opdrachtnemer tot
stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode
door opdrachtnemer of anderen aan de ruimte
toegebrachte schade aanvaardt opdrachtnemer geen
aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart
opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake.
10.7 Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke
verankeringen van huur- of inrichtingmaterialen en
tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met
toestemming van opdrachtgever, aanvaardt
opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor
eventueel ontstane schade.
10.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor
opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als
direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of
onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens
gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de
schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof
en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten
en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die
onder hun toezicht staan.
10.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal
van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten
en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de
opdracht wordt uitgevoerd.
10.10 Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer
opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan
zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk
voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.
4/4

Artikel 11 Klachten

11.1 Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etensen/
of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan
opdrachtnemer te melden, opdat opdrachtnemer de
gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel
ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te
verhelpen. Voornoemde termijn geldt als de diensten
tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de
diensten buiten deze normale werkuren worden verricht,
dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna
te geschieden.
11.2 Eventuele klachten worden door opdrachtnemer slechts in
behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij
de constatering de gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en
daarna binnen 5 werkdagen opdrachtnemer daarvan
schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave
van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op
welke wijze het gebrek is geconstateerd.

Artikel 12 Eigendom goederen

12.1 Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed
en andere door opdrachtnemer ter beschikking gestelde nonconsumptieve
goederen blijven eigendom van
opdrachtnemer. Indien goederen van opdrachtnemer
achterblijven, moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd
aan opdrachtnemer geretourneerd worden. Schade aan of
verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn
genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door
opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen kostprijs worden
vergoed.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle
omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor
de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd.
Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg
van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke
vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer
nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn
rekening.
13.2 In geval van overmacht zal opdrachtgever aan opdrachtnemer
nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de
gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen
tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
13.3 Indien de overmachttoestand aanhoudt en uitvoering ook na
deze maand niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht
om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke
tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de
ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis
te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden.
Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald.
13.4 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of
verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien,
schorten de verplichting tot levering van opdrachtnemer voor
de duur van deze omstandigheid op.
13.5 Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden
ter beschikking gestelde ruimten is opdrachtnemer op geen
enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet
daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking
worden gesteld.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
14.2 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en
eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg
volgens de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 15 Geschillen

15.1 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of
verband houdende met de door opdrachtnemer gedane
offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten
alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij
uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde
rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij
opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de
rechter van de woonplaats van opdrachtgever.

 

Algemene Voorwaarden

Updated on 2016-05-06T14:56:27+02:00, by partycateringassen.